Katalog Specjalne Potrzeby Edukacyjne 2023/2024

pomoc psychologiczno-pedagogiczna • edukacja włączająca SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE 2023/24

Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce katalog SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE, w którym prezentujemy kompleksową ofertę wyposażenia i pomocy dydaktycznych, pomocy do prowadzenia zajęć psychologiczno-pedagogicznych w placówce oraz realizacji terapii z integracji sensorycznej. REKORDOWE ŚRODKI NA WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Moje Bambino od początku swojej działalności aktywnie włącza się w działania mające na celu wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W polskim systemie edukacyjnym jest aż 280 tys. dzieci i uczniów ze SPE, jest to aż 4–5%populacji. W związku z tym subwencja oświatowa na 2023 rok ma wynieść 64,4 mld zł, z czego ponad 13 mld zostanie przeznaczone na kształcenie uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. MOJE BAMBINO W PROGRAMIE AKTYWNA TABLICA Szkoły podstawowe mogą skorzystać z finansowania na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii uczniów ze SPE z programu Aktywna Tablica 2023. W niniejszym katalogu znajdą Państwo produkty, które można zakupić w ramach rządowego programu AKTYWNA TABLICA. Polecamy kategorię Edukacyjno-terapeutyczne programy multimedialne, w której umieściliśmy wszystkie propozycje odpowiadające programowi.

Edukacyjno-terapeutyczne programy multimedialne 13 Multimedia 141 Pomoce dydaktyczne stosowane do terapii uczniów z zaburzeniami artykulacji, wymowy i mowy 189 Pomoce dydaktyczne stosowane do terapii uczniów z zaburzeniami funkcji słuchowych 239 Pomoce dydaktyczne stosowane do terapii uczniów z zaburzeniami koncentracji 257 Pomoce dydaktyczne stosowane do terapii uczniów z zaburzeniami widzenia 301 Pomoce dydaktyczne stosowane do terapii uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu 323 Pomoce dydaktyczne stosowane do terapii uczniów z trudnościami w zakresie matematyki 371 Pomoce dydaktyczne stosowane do terapii uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi 417 Pomoce dydaktyczne stosowane do terapii uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym 439 Pomoce dydaktyczne stosowane do terapii uczniów z niepełnosprawnością ruchową 451 Pomoce dydaktyczne stosowane do terapii uczniów z zaburzeniami integracji sensorycznej 487 Pomoce dydaktyczne stosowane do terapii uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji 539 Uczeń zdolny 551 Wyposażenie sal i gabinetów terpeutycznych 571 SPIS TREŚCI

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA JAKO STRATEGIA ROZWOJU KAŻDEJ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA (wprowadzanie metodyczne do tematyki, autor: Anna Stalmach-Tkacz – ekspert edukacji włączającej oraz nowych rozwiązań prawnych w oświacie) W środowisku oświatowym temat edukacji włączającej wciąż wzbudza wiele emocji i prowadzi do ważnych dyskusji oraz analiz. W jaki sposób przemodelować pracę ogólnodostępnej szkoły lub przedszkola, aby sprostać nowej koncepcji edukacji? Jak uniknąć utopijnych zasad i odrealnionych pomysłów, które tylko komplikują pracę z uczniem i generują kolejne dokumenty? Na te oraz inne pytania odpowiedzi poszukują prawie wszyscy, którzy zetknęli się ze szczegółami dotyczącymi inkluzyjnego modelu polskiej szkoły i przedszkola. Szkoła dostępna to szkoła, która nie musi niczego integrować – to miejsce gotowe na przyjęcie każdego ucznia z jego indywidualnymi potrzebami. Więcej informacji i materiałów można znaleźć na platformie www.eduskill.pl AUTODIAGNOZA – rozpoznanie i przeanalizowanie funkcjonowania placówki oraz warunków i procesów, jakie mają w niej miejsce pod kątem wskaźników dotyczących modelu budowania dostępności. ETAP 1 PRZYGOTOWANIE PLANU DZIAŁAŃ – strategii rozwoju z uwzględnieniem podziału zmian na konieczne i pożądane. Plan działań uwzględnia minimum 4 obszary dostosowania wg schematu poniżej. ETAP 2 REALIZACJA I WSPARCIE – Włączenie do procesu wdrażania zmian eksperta wspomagającego, który będzie wspierał kadrę pedagogiczną oraz dyrektora. ETAP 3 PROWADZENIE EWALUACJI W PROCESIE – formatywna, po każdym etapie wprowadzanie zmian – ewaluacja sumatywna. ETAP 4 ETAPY PRZYGOTOWANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA do wdrożenia MODELU EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ Każdy z obszarów wymaga analizy i głębszego zastanowienia się nad tym co powinniśmy, a co możemy zrobić, aby zacząć wprowadzanie zmiany. Warto zdać sobie sprawę z faktu, że edukacja włączająca nie zadzieje się sama i nie jest zadaniem tylko dla specjalistów. Dotyka m.in.: odpowiedniego przygotowania środowiska – ławki, stoliki, szafki, miejsca odpoczynku, dostępność do wszystkich sprzętów oraz przestrzeni, np. szatni, sali gimnastycznej, gabinetów, odpowiednie przygotowanie korytarzy, miejsc relaksu, integracji, wyciszenia. Równie ważne jest dostosowanie programów nauczania, procesów oceniania, planowanie procesów edukacyjnych i wychowawczych, udzielanie indywidualnego i grupowego wsparcia, modyfikacja metod i form nauczania, zdolności do pracy na różnych poziomach w czasie lekcji lub zajęć z wykorzystaniem odpowiednio dobranych środków i pomocy dydaktycznych oraz narzędzi cyfrowych. Realizując założenia edukacji włączającej dostosowujemy dostępność szkoły lub przedszkola w kilku obszarach. 2 infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl

Dostępność odpowiednio przygotowanych pomieszczeń, np. świetlicy, szatni, sali zajęć, sali rewalidacji oraz innych. ARCHITEKTONICZNY OBSZARY DOSTOSOWANIA Wyposażenie sali w odpowiednie ławki, sprzęt, wyposażenie gabinetów, ustanowienie miejsc ciszy i odpoczynku. TECHNICZNY Kompetencje kadry, standaryzacja działań, programy indywidualne. ORGANIZACYJNY Alternatywne metody nauczania, oceniania, planowania, budowanie relacji i więzi w środowisku szkolnym, indywidualne wsparcie w zakresie ppp. EDUKACYJNO-SPOŁECZNY infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl 3

Skontaktuj się z nami i zamów kurs dla siebie lub kadry pedagogicznej! tel. +48 32 281 33 82 tel. +48 32 281 60 32 e-mail: biuro@grupasokrates.pl www.grupasokrates.pl KURS SZÓSTKA DLA EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ – SZKOLNY ORGANIZATOR EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ MODUŁY KURSU: 1. ABC edukacji włączającej, czyli o dostępnej szkole w pigułce. Najważniejsze założenie edukacji inkluzyjnej oraz ich praktyczne aspekty. 2. Szkolna ocena funkcjonalna – założenia, zadania, narzędzia z uwzględnieniem etapu edukacyjnego. 3. Podmiotowa triada edukacji włączającej – procesy włączania w kontekście współuczestnictwa ucznia, nauczyciela i rodzica. 4. Praca z klasą o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych czyli procesy indywidualizacji w nowej odsłonie praktyki szkolnej. 5. Ocenianie prowadzące do sukcesu każdego ucznia- jak zgodnie z koncepcją edukacji włączającej motywować uczniów do działania – analiza badań naukowych i praktycznych wyzwań w codziennej pracy nauczycieli w odniesieniu do przepisów i dokumentacji. 6. UDL – uniwersalne projektowanie dla uczenia się. Na czym polega i jak wdrożyć je w praktyce. Czas trwania kursu: 20 h zegarowych UWAGA! Istnieje możliwość udziału tylko w wybranych modułach i uzyskania zaświadczenia o doskonaleniu a także w ramach opłaty za szkolenie uzyskania wybranych pomocy i środków dydaktycznych. Jak przygotować się na zmianę? Z myślą o praktykach – nauczycielach, specjalistach, a także kadrze kierowniczej oświaty, przygotowaliśmy kurs „SZÓSTKA DLA EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ – SZKOLNY ORGANIZATOR EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ” składający się z sześciu modułów, które są prawdziwym, praktycznym doskonaleniem umiejętności oraz źródłem wartościowej wiedzy i narzędzi pozwalających na rozpoczęcie procesu wdrażania zmian, planowo, celowo i w poczuciu sensu podjętych działań. Podchodząc elastycznie do tematyki zamierzamy ukazać każdemu zainteresowanemu wszystkie możliwości, szanse ale również zagrożenia i bariery, które znajdują się na drodze do optymalnej inkluzji. W czasie zaproponowanego kursu, każdy uczestnik w merytoryczny i praktyczny sposób zapozna się ze szczegółami nowego modelu dostępnej szkoły lub przedszkola i otrzyma nie tylko pełne wsparcie w zrozumieniu i umiejętnym projektowaniu własnych działań zgodnie z nowym wyzwaniem a także konkretne narzędzia, pomoce edukacyjne, które pozwolą mu zastosować opanowaną wiedzę w praktyce. Dzięki zmodyfikowanemu podejściu do wyposażenia, planowania, organizacji kształcenia, opieki i wychowania oraz procesów oceniania, komunikacji i dostępności szkoły a także przedszkola, mamy szansę osiągnąć nową jakość i wartość w realnym otwarciu się na każdego ucznia- szczególnie ucznia z niepełnosprawnością. W czasie kursu nauczyciele i specjaliści dowiedzą się jak zbudować środowisko inkluzyjnego typu z uwzględnieniem barier, możliwości, faktów i z pominięciem mitów, jakie towarzyszą temu tematowi. Kurs odbywa się w formie stacjonarnej lub online – synchronicznie lub asynchronicznie, a jego program został przygotowany przez zespół ekspertów do spraw nowych rozwiązań prawnych, specjalistów i certyfikowanych edukatorów edukacji włączającej, a także ekspertów w dziedzinie nadzoru pedagogicznego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Kurs został przygotowany i będzie realizowany przez akredytowaną placówkę doskonalenia Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa SOKRATES. Każdy uczestnik kursu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia, a także specjalny certyfikat „Szkolnego Organizatora Edukacji Włączającej” – warunkiem uzyskania certyfikatu oraz zaświadczenia jest minimum 80% obecności. Program kursu przewiduje 6 modułów, z których każdy poświęcony jest odrębnej tematyce i zagadnieniom w taki sposób, aby systematyzować wiedzę i umiejętności uczestników, a zarazem ukazywać im zależności i odwołania do przepisów prawa oraz praktyki, a także podpowiadać w jaki sposób mogą sięgnąć po odpowiednie środki dydaktyczne, pomoce, narzędzia w tym narzędzia cyfrowe aby tworzyć optymalne środowisko dla rozwoju KAŻDEGO UCZNIA. 4 infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl

PAKIETY WSPIERAJĄCE PROCES INDYWIDUALIZACJI NAUCZANIA 199327 4 159,20 zł Koncentracja uwagi – pakiet pomocy 2 199337 2 680,70 zł Niedostosowanie społeczne – pakiet pomocy 2 031333 1 549,90 zł Pakiet SPE Scottie Go! NARZĘDZIA CYFROWE POMAGAJĄCE DOSTOSOWAĆ REPERTUAR FORM I METOD PRACY, czyli PROGRAMY MULTIMEDILANE WSPIERAJĄCE PRACĘ Z UCZNIAMI O ZRÓŻNICOWANYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH 199258 2 299,90 zł Bambikowe logoprzygody – wersja online MED 199165 2 999,90 zł Akademia Bambika – pakiet MED 821224 1 999,90 zł Photon Moduł Specjalne Potrzeby Edukacyjne (SPE) 031958 1 350,00 zł Program multimedialny: Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl 5

AT0010 35 000,00 zł Pakiet SPE Gabinet Terapii Emocjonalno- -Społecznej ZEST5786 30 390,00 zł Knowla Box – SPE – urządzenie + 4 pakiety 821059N 25 119,50 zł Magiczny Dywan 4.0 + pakiet REW + pakiet Magia Ruchu + pakiet Zgadnij co czuję? + pakiet Z dysleksją na TY ROZWIĄZANIA, KTÓRE USPRAWNIĄ PROCES WDRAŻANIA EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ BEST SELLER 6 infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl

MODUŁ I 3 h – od 158 PLN brutto/1 os. ABC edukacji włączającej, czyli o dostępnej szkole/przedszkolu w pigułce. Najważniejsze założenia edukacji inkluzyjnej oraz ich praktyczne aspekty. WSTĘP Edukacja włączająca łamie stereotyp myślenia, w ramach którego sądzono, że uczniowie z dysfunkcjami powinni być kształceni w szkołach specjalnych lub specjalnie integrowani w oddziałach integracyjnych. W ramach włączania każdy uczeń, bez względu na swoją niepełnosprawność i potrzeby, ma prawo do nauki w szkole ogólnodostępnej. Edukacja włączająca stała się priorytetem polityki oświatowej wszystkich krajów członkowskich OECD, w tym również Polski. ZAGADNIENIA 1. Szanse i wyzwania edukacji włączającej, czyli inkluzyjnej. 2. Wdrażanie założeń edukacji włączającej na świecie i w Polsce – doświadczenia. 3. Praca w zróżnicowanej grupie/klasie. 4. Tworzenie pozytywnego klimatu w grupie/klasie w przedszkolu/w szkole. 5. Uczeń, rodzic, nauczyciel w edukacji inkluzyjnej jako współuczestnik procesu włączania. 6. Jak rozmawiać z rodzicami o edukacji włączającej, jak ich przekonać do edukacji inkluzyjnej? 7. Współpraca różnych środowisk oraz podmiotów na rzecz inkluzji. 8. Efekty procesu integracyjnego i włączającego a podstawowe założenia edukacji inkluzyjnej. 9. Edukacja włączająca – analiza dobrych praktyk i wartościowych rozwiązań. MODUŁ II 3 h – od 158 PLN brutto/1 os. Szkolna i przedszkolna ocena/diagnoza funkcjonalna – założenia, zadania, narzędzia z uwzględnieniem etapu edukacyjnego. WSTĘP Nowatorstwo perspektywy w podejściu do dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ma polegać na przejściu od modelu medycznego do modelu biopsychospołecznego. Wieloaspektowość tego modelu stanowi rdzeń diagnozy funkcjonalnej, która rozumiana ma być jako dynamiczny i całościowy proces rozpoznawania potrzeb dziecka i ewentualnych źródeł i barier w jego rozwoju. Umożliwi to opracowanie i realizację optymalnego wsparcia, podlegającego na stałej ocenie i ewaluacji. ZAGADNIENIA 1. Pojęcie niepełnosprawności – od modelu medycznego do biopsychospołecznego. 2. Czym jest klasyfikacja ICF, czyli Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – podstawowe informacje. 3. Diagnoza funkcjonalna, czyli o wielowymiarowości procesu rozpoznawania potrzeb i możliwości uczniów. 4. Zadania diagnostyczne nauczyciela a diagnoza/ocena funkcjonalna. 5. Charakterystyka i zastosowanie ICF w procesie szkolnej oceny funkcjonalnej. 6. Znaczenie szkoły/przedszkola w procesie oceny funkcjonalnej uczniów. 7. Przebieg procesu oceny funkcjonalnej w placówce edukacyjnej. 8. Narzędzia rekomendowane w procesie oceny funkcjonalnej. 9. Monitoring i ewaluacja w procesie szkolnej oceny funkcjonalnej. SZÓSTKA DLA EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ – SZKOLNY ORGANIZATOR EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl 7

MODUŁ III 3 h – od 158 PLN brutto/1 os. Podmiotowa triada edukacji włączającej – procesy włączania w kontekście współuczestnictwa ucznia, nauczyciela i rodzica. WSTĘP Sojusz i współpraca całej społeczności szkolnej przy efektywnym wsparciu udzielanym ze strony powołanych do tej funkcji podmiotów i instytucji jest warunkiem koniecznym dla prawidłowej organizacji i budowania środowiska włączającego – dostępnego dla każdego ucznia. Uczniowie, rodzice, nauczyciele w edukacji inkluzyjnej to najważniejsze podmioty procesu inkluzji. ZAGADNIENIA 1. Rola nauczyciela w procesie inkluzji – wiedza, umiejętności i postawy. 2. 2 Projektowanie działań wspierających ucznia i jego rodzinę – praktyczne wskazówki i rozwiązania. 3. Dostosowywania strategii wychowawczych oraz edukacyjnych do zróżnicowanych potrzeb we współpracy ze środowiskiem rodzinnym. 4. Ocenianie w edukacji inkluzyjnej, o czym nauczyciel powinien pamiętać oceniając i wspierając ucznia w planowaniu rozwoju – realizacja celów oceniania, formułowanie wymagań. 5. Ocenianie kształtujące jako ocenianie wspierające uczniów – od procesu do efektu. 6. Rodzice a edukacja włączająca – oczekiwania, obawy, korzyści ze współpracy. 7. Jak rozmawiać z rodzicami o edukacji włączającej, czyli o budowaniu efektywnej współpracy a kultura włączania. 8. Kompetencje przyszłości, start w dorosłość, funkcjonowanie na rynku pracy uczniów a założenia edukacji włączającej. 9. Nauczyciel i jego rola we wdrażaniu założeń edukacji włączającej – praktyczne wskazówki i rozwiązania ułatwiające proces włączania dzieci i uczniów. MODUŁ IV 3 h - od 158 PLN brutto/1 os. Praca z klasą o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych, czyli procesy indywidualizacji w nowej odsłonie praktyki szkolnej. WSTĘP Każdy uczeń to odrębny, wyjątkowy podmiot, który powinien być traktowany w sposób holistyczny, a zarazem spersonalizowany. Jak pełnić w tej sytuacji rolę nauczyciela, który na co dzień stawia czoło wciąż nowym wyzwaniom? Jak zorganizować, zaplanować pracę w klasie o zróżnicowanym poziomie wiedzy i umiejętności? Jak SKUTECZNIE pracować z grupą lub klasą na różnych poziomach? To wiele pytań, które nie znajdą jednej właściwej odpowiedzi – potrzebna jest weryfikacja warsztatu pracy oraz przyjętych założeń dydaktycznych. ZAGADNIENIA 1. Rola nauczyciela w klasie zróżnicowanej i sposoby indywidualizowania nauczania na lekcji w różnych aspektach. 2. Klasa o zróżnicowanym poziomie w aspekcie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym. 3. Indywidualizacja nauczania w praktyce – dostosowanie wymagań i uniwersalne projektowanie. 4. Korzyści dla uczniów, wynikające z uczenia się w grupie o zróżnicowanym poziomie. 5. Bariery indywidualizacji nauczania oraz sposoby ich pokonywania. 6. Uczeń ze specjalnymi potrzebami w klasie zróżnicowanej – praktyczne wskazówki i dobre praktyki. 7. Praca wychowawcza w klasie zróżnicowanej kulturowo przed, w trakcie i po przyjęciu ucznia cudzoziemskiego. 8. Przykłady dobrych praktyk – klasa o zróżnicowanym poziomie wiedzy i umiejętności na różnych etapach edukacyjnych. SZÓSTKA DLA EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ – SZKOLNY ORGANIZATOR EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ 8 infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl

MODUŁ V 4 h – od 158 PLN brutto/1 os. Ocenianie prowadzące do sukcesu każdego ucznia – jak zgodnie z koncepcją edukacji włączającej motywować uczniów do działania – analiza badań naukowych i praktycznych wyzwań w codziennej pracy nauczycieli w odniesieniu do przepisów i dokumentacji. WSTĘP Posługiwanie się wyłącznie ustandaryzowanymi testami osiągnięć jest jak zarzucanie w morze sieci, która celowo została upleciona w taki sposób, że uciekają z niej najciekawsze ryby. Opisywanie wyłącznie wagi i długości złapanych ryb oznacza radykalne ograniczanie naszej wiedzy na ich temat. Wyciągając wniosek, że w morzu żyją wyłącznie takie ryby, jakie mamy w sieci, powiększamy tylko nasz błąd. Potrzebujemy więcej gatunków ryb. Potrzebujemy wiedzieć więcej o tych, które złapaliśmy. Potrzebujemy nowych sieci. William T. Randolph, komisarz ds. edukacji, Kolorado, USA ZAGADNIENIA 1. Płaszczyzny rozumienia oceniania wspierającego w placówkach włączających. 2. Sposoby rozpoznawania i wspierania potencjału ucznia/dziecka – wykorzystanie dostępnych narzędzi. 3. Zasady wykorzystywane w ocenianiu włączającym. 4. Cele i metody oceniania włączającego. 5. „Ocena włączająca” a motywowanie uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. 6. Jak nauczyciel może wspierać i motywować uczniów do wysiłku i nauki poprzez narzędzia oceny? MODUŁ VI 4 h – od 158 PLN brutto/1 os. UDL – uniwersalne projektowanie dla uczenia się. Na czym polega i jak wdrożyć je w praktyce? WSTĘP Ważną zmianą dla polskiej edukacji powinno być projektowanie procesu kształcenia i wychowania tak, aby możliwie najwięcej osób be względu na różnego rodzaju utrudnienia rozwojowe czy trudności w uczeniu się, mogło brać w nim udział. Nie poszukujemy w tym zakresie odpowiedzi na pytanie, czy powinniśmy dostosować polskie przedszkole/szkołę do UDL, ale w jaki, optymalny sposób tego dokonać? ZAGADNIENIA 1. UDL – nowe możliwości czy utopijne rozwiązania dla przedszkola/szkoły? 2. Uniwersalne projektowanie dla uczenia się – projektowaniem dla wszystkich? 3. Podstawowe założenie uniwersalnego projektowania dla uczenia się. 4. UDL w praktyce, czyli w jaki sposób realizować projektowanie uniwersalne dla uczenia się – 3 podstawowe zasady . 5. Zaspakajanie podstawowych potrzeb edukacyjnych a uniwersalne projektowanie zajęć. 6. Wytyczne uniwersalnego projektowania w nauczaniu i wychowaniu. 7. Cykl projektowania zajęć z wykorzystaniem UDL – praktyczne wskazówki. 8. Materiały dydaktyczne a UDL – praktyczne wskazówki i porady. SZÓSTKA DLA EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ – SZKOLNY ORGANIZATOR EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl 9

Obserwacja dziecka w aspekcie gotowości do podjęcia nauki szkolnej Zestaw prób i narzędzi diagnostycznych umożliwiający ocenę gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej. Pozwala na poznanie umiejętności dziecka w zakresie motoryki, funkcji wzrokowych, słuchowych, poziomu rozwoju mowy, umiejętności matematycznych oraz rozwoju emocjonalno-społecznego. Dla każdego z wymienionych obszarów opracowane zostały próby diagnostyczne i załączniki potrzebne do ich przeprowadzenia oraz arkusze zapisu uzyskanych informacji. Pomoc powstała w oparciu o ogólnie przyjmowane przez psychologów i logopedów normy rozwojowe, uwzględnia wytyczne zawarte w obowiązującej podstawie programowej wychowania przedszkolnego. • Format A4 • od 6 lat 199232 65,90 brutto pln Diagnoza dziecka w wieku przedszkolnym Marzena Walkowiak, Agnieszka Wrzesiak, Dorota Szwugier. Zestaw prób i narzędzi diagnostycznych oraz form zapisu zdobytych dzięki nim informacji o funkcjonowaniu percepcyjno-motorycznym dziecka w wieku przedszkolnym. Opracowanie podzielone zostało na 5 części. Pierwsza, ogólna, przedstawia charakterystykę rozwoju dziecka po ukończeniu drugiego, trzeciego, czwartego i piątego roku życia. Zawiera również: • formularz wywiadu, opracowany w celu zapisu informacji dotyczących rozwoju wczesnodziecięcego dziecka uzyskanych od rodziców lub opiekunów • „Kartę obserwacji zachowania dziecka w przedszkolu” • „Kartę zapisu wyników badań – zestawienie” • informacje na temat interpretacji uzyskanych wyników • rozdział poświęcony symptomom zaburzeń emocjonalnych oraz wczesnym przejawom nadpobudliwości psychoruchowej u dziecka w wieku przedszkolnym • słowniczek terminów Cztery pozostałe części przeznaczone są do diagnozy dziecka w kolejnych latach życia, każda z nich zawiera opisy prób uwzględniających cztery obszary rozwoju przedszkolaka: rozwój ruchowy, rozwój mowy, rozwój operacji umysłowych, rozwój emocjonalno- -społeczny oraz karty zapisu wyników diagnozy. Informacje na temat analizy uzyskanych wyników zostały zamieszczone w rozdziale „Interpretacja wyników”. Ponadto do każdego z 4 pakietów diagnostycznych dołączona jest „Karta badania artykulacji” oraz „Załączniki” umożliwiające przeprowadzenie poszczególnych zadań diagnostycznych. Opracowanie powstało zgodnie z ogólnie przyjmowanymi przez psychologów, logopedów i pedagogów normami rozwojowymi oraz opiera się na wieloletnim, interdyscyplinarnym doświadczeniu autorek w pracy z dziećmi prawidłowo rozwijającymi się, jak i z dziećmi z różnorodnymi problemami. Konstrukcja opracowania pozwala na ocenę rozwoju dziecka przez cały okres pobytu w przedszkolu i daje możliwość śledzenia dynamiki jego rozwoju. • od 3 lat 199043 79,90 brutto pln 65 90 79 90 POMOCE DO DIAGNOZY 10 Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT. infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl PRODUKT

Pakiet pomocy do obserwacji dziecka w aspekcie gotowości szkolnej 550037 – Szarfa czerwona, dł. 120 cm, 2 szt. 550018 – Szarfa – żółta, 4 szt. 500111 – Woreczki z grochem – kolory, 1 szt. 601009 – Kamienie rzeczne, 1 szt. 522041 Piłka 30 cm, 1 szt. 542023 – Tarcza do worków z piaskiem, 1 szt. 075061 – Kosz na zabawki, 1 szt. 077001 – Piłka piankowa śr. 7 cm, 1 szt. 163084 – Nożyczki przedszkolaka, 1 szt. 041019 – Nawlekaj nie czekaj, 1 szt. 500031 – Duże drewniane korale, 1 szt. 115403 – Plastelina kwadratowa 18 kolorów, 1 szt. 504001 – Ramka do zapinania duże guziki, 1 szt. 504004 – Ramka do zapinania zamek błyskawiczny, 1 szt. 115426 – Ołówki do nauki pisania, 1 szt. 115008 – Blok rysunkowy A4, 1 szt. 115002 – Kredki Bambino 24, 1 szt. 517006 – Mały kalejdoskop, 1 szt. 500184 – Guziki do sortowania i nawlekania, 1 szt. 149067 – Historyjki obrazkowe 4 – elementowe, 1 szt. 041026 – Sylaby do zabawy, 1 szt. 199009 – Poznajemy miasta Polski, 1 szt. 202126 – Puzzle 24 elem. – farma, 1 szt. 199045 – Szlaczki na cztery pory roku, 1 szt. 199074 – Jak zachować się w niebezpiecznych sytuacjach?, 1 szt. 041001 – Pieniądze, 1 szt. 103021 – Monety, 1 szt. 093019 – Sylaby, 1 szt. 041039 – Literka do literki 1, 1 szt. 202139 – Magnetyczne litery drukowane, 1 szt. 093045 – 4 pory roku – loteryjka obrazkowa, 1 szt. 500026 – Zbiory i liczby, 1 szt. 532031 – Znajdź kotka Monty…, 1 szt. 351047 – R zeczowniki, czasowniki i przymiotniki – pakiet zdjęć, 1 szt. 199254 2 382,80 brutto pln POMOCE DO DIAGNOZY 2 382 80 Diagnoza ucznia – pakiet 144095 – Skakanka, 1 szt. 550019 – Szarfa – niebieska, 4 szt. 550034 – Szarfa pomarańczowa, dł. 120 cm, 2 szt. 500055 – Worki do skakania, 1 szt. 500045 – Woreczki z grochem, 1 szt. 604045 – Obręcze 50 cm, 1 szt. 024209 – Kreda biała, 1 szt. 024208 – Kreda kolorowa, 1 szt. 550027 – Lina, 1 szt. 601018 – Kolorowa rzeka, 1 szt. 549006 – Piłka nożna, 1 szt. 550017 – Płotek składany, 1 szt. 075061 – Kosz na zabawki, 1 szt. 306202 – Liny, 4 szt., 1 szt. 101484 – Materac czteroczęściowy 1, 1 szt. 609013 – Zestaw obiadowy, 1 szt. 500078 – Sznurowany but, 1 szt. 504001 – Ramka do zapinania duże guziki, 1 szt. 504002 – Ramka do sznurowania, 1 szt. 504004 – Ramka do zapinania zamek błyskawiczny, 1 szt. 115009 – Plastelina Moje Bambino, 1 szt. 531049 – Drewniane klocki – kolorowe kształty, 1 szt. 525011 – Nożyczki szkolne, 1 szt. 546014 – Kwadraty do origami 100 x 100 mix, 1 szt. 546016 – Kwadraty do origami 100 x 100 mix, 1 szt. 121025 – Ołówek z gumką, 2 szt. 121026 – Temperówka kostka, 1 szt. 149064 – Nasadki ergonomiczne na ołówki i kredki, 1 szt. 115029 – Kredki ołówkowe Bambino 24, 1 szt. 517006 – Mały kalejdoskop, 1 szt. 522036 – Piłka do rytmiki, 1 szt. 815124 – Puzzle obserwacyjne Ogród, 1 szt. 511001 – Torba małego muzyka, 1 szt. 451037 – Zwierzęta i natura. Lotto dźwiękowe, 1 szt. 149111 – Dźwięki naszego otoczenia – zgadywanki obrazkowo-dźwiękowe, 1 szt. 101044 – Parawan zielony, 1 szt. 199010 – Słowa i zdania, 1 szt. 030003 – Lustro logopedyczne małe, 1 szt. 115166 – Blok techniczny A4, 1 szt. 115008 – Blok rysunkowy A4, 1 szt. 500197 – Żetony do liczenia 50 szt., 1 szt. 846001 – Story Cubes, 1 szt. 312005 – Gimnastyka buzi, 1 szt. 500165 – Małe kolorowe figury, 1 szt. 199230 – Domino logopedyczne dla starszaka. Przyimki i przysłówki, 1 szt. 199256 3 941,40 brutto pln 3 941 60 infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl 11 Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT. PRODUKT

Praktyczne wskazówki do pracy z uczniem w ramach realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Książka jest kontynuacją opracowania „Diagnoza ucznia w ramach indywidualizacji nauczania” oraz odpowiedzią na zapotrzebowanie nauczycieli i pedagogów, którzy po zdiagnozowaniu różnorodnych zaburzeń w zakresie funkcjonowania psychoruchowego u swoich uczniów chcą podjąć odpowiednie oddziaływania terapeutyczne. Poradnik zawiera propozycje różnorodnych ćwiczeń stymulujących rozwój zaburzonych funkcji: motoryki małej i dużej, lateralizacji, analizatorów – wzrokowego i słuchowego, mowy i języka oraz operacji myślowych i pamięci. Dwa rozdziały poświęcone zostały zebraniu wskazówek dotyczących sposobów pracy z dziećmi ujawniającymi różnego rodzaju trudności w nauce lub zachowaniu oraz współpracy z ich rodzicami. Ważnym elementem opracowania jest część prezentująca tworzenie indywidualnego planu oddziaływań terapeutyczno-edukacyjnych dla ucznia w ramach indywidualizacji nauczania. Podręcznik zawiera również „Słowniczek terminów”, w którym wyjaśnione zostały najważniejsze pojęcia dotyczące rozwoju i terapii dziecka. Do „Ćwiczeń….” zostały dołączone 2 załączniki: „Karta diagnozy porównawczej”, do której można wpisywać informacje na temat funkcjonowania psychoruchowego dziecka i jego umiejętności. Drugi z załączników to „Karta doboru ćwiczeń usprawniających zaburzone funkcje u ucznia”. Jest to narzędzie, dzięki któremu nauczyciel po sporządzeniu diagnozy będzie mógł dobrać ćwiczenia stymulujące rozwój zaburzonych funkcji i umiejętności u dziecka. • format: A4 • 80 str. • od 6 lat 199237 49,90 brutto pln Zestaw do ukierunkowanej obserwacji dziecka Pozwala na przeprowadzenie obserwacji dziecka na początku i na końcu roku szkolnego na tej samej grupie materiałów dydaktycznych, co ułatwia analizę postępów dziecka. Zawiera dodatkowo instrukcję korzystania z zestawu. Całość zapakowana w wygodny karton do przechowywania. Skład zestawu: • Nasadki ergonomiczne na ołówki i kredki, 6 szt. • Dywanik do pracy indywidualnej z uczniem • D iagnoza ucznia w ramach dostosowania wymagań edukacyjnych • Liczmany żetony • Liczmany sześciany • L iczmany ogniwa • M iseczki do sortowania • Alfabetyczne przewlekanki • Historyjki obrazkowe 4‑elementowe • Małe napy • K arty zadań do klocków 199114 399,90 brutto pln OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami. Długi sznurek. Ryzyko uduszenia. POMOCE DO DIAGNOZY 49 90 59 90 399 90 Diagnoza ucznia w ramach dostosowania wymagań edukacyjnych Poradnik przeznaczony jest dla osób pracujących z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym − nauczycieli, pedagogów, logopedów i psychologów. Podpowiada, jak należy rozumieć problematykę indywidualizacji nauczania w klasach początkowych. Pomaga w przeprowadzeniu pełnej diagnozy ucznia oraz opracowaniu dla niego indywidualnego programu pracy. Może być z powodzeniem wykorzystywany do sporządzania wieloaspektowej diagnozy, opracowywanej w ramach realizacji programu „Indywidualizacja nauczania” oraz w każdej sytuacji, gdy konieczne będzie poznanie poziomu opanowania poszczególnych umiejętności i funkcjonowania dziecka. • od 6 lat 199250 59,90 brutto pln 12 Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT. infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl PRODUKT

EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE PROGRAMY MULTIMEDIALNE • Edukacyjno-terapeutyczne programy dla dzeci w wieku przedszkolnym 14 • Terapia psychoneurologiczna dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD, ADD), oraz zaburzeniami procesów uczenia się, w tym dysleksją i dyskalkulią 32 • Terapia uczniów z zaburzeniami komunikacji, zaburzeniami przetwarzania słuchowego, z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem 78 • Terapia uczniów mających problemy w edukacji szkolnej, z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej. 102 • Terapia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (AAC), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami 133

JumboEdu to aż 1200 starannie zaprojektowanych interaktywnych plansz posegregowanych w 4 pory roku, każda z nich zawiera 6 kategorii po 50 plansz dzięki którym dzieci ćwiczą: 1. myślenie logiczne 2. myślenie przyczynowo-skutkowe 3. myślenie symboliczne 4. tworzenie sekwencji 5. wykluczanie elementów ze zbioru 6. wnioskowanie 7. pamięć 8. refleks 9. myślenie przez analogię 10. koncentrację uwagi 11. percepcję wzrokową 12. percepcję słuchową 13. klasyfikowanie 14. sprawność grafomotoryczną 15. wyobraźnię 16. orientację w schemacie ciała i przestrzeni 17. umiejętności matematyczne – przeliczanie, tworzenie zbiorów, dodawanie, odejmowanie, porównywanie zbiorów, 18. czytanie 19. sprawność manualną i grafomotoryczną 20. oraz rozwijają zasób słownictwa, wiedzę ogólną i kompetencje społeczno- -emocjonalne. Nasz nowoczesny program został dostosowany do podstawy programowej wychowania przedszkolnego, aby zapewnić najlepsze narzędzie edukacyjne dla każdego dziecka. Program zawiera 2 rodzaje plansz: 1. Interaktywne plansze statyczne wymagające kreślenia, przesuwania, uzupełniania, zaznaczania, przyciskania, wpisywania, 2. Interaktywne plansze dynamiczne wymagające interaktywnego reagowania, łapania, dotykania elementów w ruchu, dopasowywania. Główne zalety programu: • 1200 zróżnicowanych ćwiczeń i zadań atrakcyjnych dla dzieci – puzzle, ruchome łamigłówki czy zadania zręcznościowe, szyfrowanki, zagadki, dopasowywanie kształtów, sortowanie, kreatywne zadania itd. • 3 poziomy trudności – łatwe, średnie, trudne • możliwość realizacji podstawy programowej zarówno indywidualnie jak i w pracy z całą grupą • dostostosowany do potrzeb – rysowanie na płaszczyźnie w pionie, dużo plansz czarno- -białych, prosta forma, jasny przekaz, duży format, nie jest w konwencji tradycyjnych gier • ciekawa szata graficzna • wykorzystane w programie wizualne i dźwiękowe bodźce przyciągają uwagę dzieci i pomagają wzmocnić proces uczenia się • łatwość obsługi i przejrzysta, intuicyjna nawigacja • polecenia czytane przez lektora, możliwość wielokrotnego odsłuchiwania • możliwość wielokrotnego powtarzania zadania • informacja o poprawności wykonania zadania • oszczędność papieru • obszerna i zróżnicowana ilość treści i zadań • wyszukiwarka zadań i tematów • większa efektywność w nauczaniu – atrakcyjne i interesujące narzędzie, budzące zainteresowanie, wspiera wszechstronny rozwój dzieci • bardzo ułatwia pracę nauczycielom – gotowe treści dydaktyczne posegregowane zgodnie z rozkładem materiału w przewodnikach dla nauczycieli, • konstrukcja i treści zawarte w programie umożliwiają nauczycielom dostosowanie materiałów edukacyjnych do indywidualnych potrzeb każdego dziecka • idealne wsparcie dla nauczycieli w procesie edukacyjnym • doskonale rozwija umiejętności technologiczne dzieci – uczy obsługi nowoczesnych narzędzi technologicznych, co jest niezwykle ważne w dzisiejszym cyfrowym świecie • w przyszłości możliwość dokupienia dodatkowych pakietów tematycznych JumboEdu JumboEdu to innowacyjny, interaktywny program edukacyjny zaprojektowany specjalnie dla dzieci w wieku przedszkolnym. Jest to fascynujące narzędzie, które nie tylko zapewnia niesamowitą zabawę, ale również skutecznie wspiera i stymuluje wszechstronny rozwój każdego malucha! To prawdziwa uczta dla zmysłów, łączy piękną grafikę i treści edukacyjne. Przegląd literatury naukowej pokazuje, iż interaktywna edukacja wizualna i słuchowa ma pozytywny wpływ na rozwój dzieci. Poprzez dynamiczne i kolorowe animacje przenosi dzieci w świat pełen wyzwań i niesamowitych odkryć. Bogactwo różnorodnych zadań sprawia, że dzieci chętnie rozwiązują zadania wciągając się w fascynujący świat zabawy i nauki. NOWOŚĆ WYMAGANIA SPRZĘTOWE ORAZ SYSTEMOWE Oprogramowanie działa poprawnie na większości urządzeń typu: • Tablety • Smartfony z systemem Android oraz IOS • Komputery stacjonarne, laptopy z systemem Microsoft Windows oraz Linux • Tablice interaktywne • Monitory interaktywne Wymagania oprogramowania: 1. Windows Vista/7/8/10 64-bit a. dwurdzeniowy 1.8GHz, RAM 2GB, Video RAM 512MB, karta dźwiękowa 2. Mac OS X 10.7 64-bit a. procesor dwurdzeniowy 1.8GHz, RAM 2GB, Video RAM 512MB, karta dźwiękowa 3. Android min. 9.0, 4. IOS min 10.3.4 a. dwurdzeniowy 1.8GHz, RAM 2GB, Video RAM 512MB, karta dźwiękowa EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE PROGRAMY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM od 1 190 00 14 Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT. infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl

JumboEdu to doskonałe narzędzie do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dzieci ze spektrum autyzmu z uwagi na: – interaktywne zadania angażujące dzieci w proces uczenia, – konstrukcję zadań, która zachęca do kontynuowania nauki i osiągania postępów, co wpływa na motywację i zainteresowanie dziecka, – możliwość doboru treści zadań do zainteresowań dziecka i potrzeb terapeutycznych, – możliwość dostosowania poziomu trudności do umiejętności dziecka, – możliwość rozwijania różnorodnych funkcji u dzieci – poznawczych, percepcyjno-motorycznych, słownikowych, społeczno-emocjonalnych itd., – przyjemną dla oka grafikę, która stymuluje wyobraźnię i pobudza zainteresowanie dziecka, – ogromną różnorodność zadań która sprawia, że dzieci się nie nudzą i chętnie korzystają z programu, – dostępną i zrozumiałą formę przekazu, wizualne prezentacje, krótkie instrukcje 1. Licencja Licencja przeznaczona dla użytkownika instytucjonalnego, W ramach licencjonowania wieczystego użytkownik uzyskuje dwu-letnie wsparcie online oraz telefoniczne dla instalacji oraz użytkowania. 2. Sposób działania oprogramowania Aplikacja w celu działania wymaga dostępu do Internetu w trybie on-line. JumboEdu 135255 wersja 1-stanowiskowa 1 190,00 135256 wersja 3-stanowiskowa 2 390,00 135257 wersja 5-stanowiskowa 3 590,00 brutto pln 1200 plansz posegregowanych zgodnie z materiałem realizowanym przez nauczyciela przez cały rok. Program został dostosowany do podstawy programowej wychowania przedszkolnego. od 1 190 00 Pakiet 50 plansz „Litery” gratis! Produkt dostępny od listopada. infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl 15 Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT. EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE PROGRAMY MULTIMEDIALNE

AKTYWNOŚCI DOSTĘPNE W APLIKACJI: • Przygoda na Plantacji Owoców • Rozwijanie wrażliwości na przyrodę, poznawanie procesu rozwoju rośliny, nauka nazw warzyw i owoców. • Przygoda na Ekstremalnie Gorącej Pustyni • Poznawanie warunków panujących na pustyni, nauka nazw i charakterystyki zwierząt i roślin pustynnych, poznanie ogólnej zasady działania paneli słonecznych. • Przygoda w Muzeum Maszyn Podróżniczych • Wyjście do muzeum – kupowanie i kasowanie biletów, Nauka nazw i charakterystyki różnych pojazdów wodnych, lądowych i powietrznych, poznawanie części poszczególnych pojazdów. Cyber Fox – przedszkolny program multimedialny W skład zestawu wchodzą: • bezterminowa licencja na aplikację Cyber Fox – do wykorzystania na 1 urządzeniu Android • Przewodnik nauczyciela (w formacie PDF) z instrukcją obsługi z aplikacji, wskazówkami wykorzystania aplikacji na zajęciach oraz opisami wszystkich gier i aktywności. • Karty ćwiczeń (w formacie PDF) zawierające zadania i gry do wydrukowania i wykorzystania z uczniami jako uzupełnienie pracy z aplikacją • Scenariusze zajęć (w formacie PDF) – pięć przykładowych scenariuszy pokazujących, jak przeprowadzić pełne zajęcia z aplikacją. 809010 799,90 brutto pln Gra zaczyna się od obejrzenia animowanej historii wprowadzającej do fabuły gry, następnie nauczyciel może wybrać jeden z dwóch trybów gry TRYB PRZYGODOWY – gdzie dzieci przechodzą przez wszystkie zadania aż do osiągnięcia wszystkich celów gry. TRYB NAUCZYCIELA – gdzie nauczyciel może przetestować zadania przed wykonaniem ich z dziećmi Aktywności wplecione są w fabułę przygód Cyfrowego Lisa, który zabiera dzieci w podróż i wraz z nimi poznaje wielki świat. Cyber Fox – przedszkolny program multimedialny Produkt pozwala nauczycielowi na przerobienie zagadnień z podstawy programowej w urozmaicony i angażujący sposób. Zadania i treści edukacyjne dopasowane są do potrzeb przedszkolaków, dzięki czemu pozytywnie wpływają na rozwój dzieci. 799 90 16 Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT. infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl

WYRÓB MEDYCZNY Użytkowanie programów wymaga dostępu do internetu Akademia Bambika – pakiet MED Akademia Bambika – pakiet, zawiera 5 części programu: – BIBLIOTEKA, – LABORATORIUM, – STUDIO NAGRAŃ, – ŚWIETLICA, – PLAC ZABAW, oraz część dodatkową SALA PLASTYCZNA, zawierającą karty pracy do wybranych zadań. W skład zestawu wchodzą: − klucz dostępowy; – słuchawki 1 szt. (wymagane do pracy z modułami STUDIO NAGRAŃ i ŚWIETLICA; dodatkowe słuchawki do zakupienia oddzielnie – kod: 085186); − naklejki; − książeczka postępów dziecka oraz szablon do wykonania Pucharu Akademii. 199165 2 999,90 brutto pln Akademia Bambika ma wspomagać proces ogólnego kształcenia – wspierać nabywanie podstawowych umiejętności edukacyjnych oraz stymulować rozwój poznawczy: spostrzeganie wzrokowe i słuchowe, myślenie, mówienie. Program umożliwia również doskonalenie koncentracji uwagi, pamięci, rozwija samodzielne myślenie, zdolność rozwiązywania problemów, umiejętność wyrażania emocji, a także umiejętności społeczne. Wzbogaca wiedzę dziecka z zakresu przestrzegania zasad bezpieczeństwa, dbania o higienę i zdrowie, przypomina o normach dobrego zachowania. Karty pracy dają także dodatkową możliwość ćwiczenia przez dziecko grafomotoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz orientacji przestrzennej. Przeznaczony dla dzieci: • z obniżonym poziomem funkcji słuchowych, • z zaburzeniami przetwarzania słuchowego; • u których chcemy rozwijać funkcje słuchowego; • z zaburzeniami uwagi i pamięci słuchowej, z ADHD; • z trudnościami w opanowaniu umiejętności czytania i pisania. 2 999 90 Akademia Bambika MED pakiet Akademia Bambika to program multimedialny przygotowany z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (od 5 do 8 lat). Program terapeutyczny będący wsparciem dla logopedów, pedagogów i nauczycieli. Z powodzeniem może być również stosowany podczas zajęć rewalidacyjnych, świetlicowych oraz indywidualnie w domu. Licencja na 3 stanowiska infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl 17 Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT. EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE PROGRAMY MULTIMEDIALNE

Produkty multimedialne dla Twojego przedszkola. DLA NAUCZYCIELA Programy są przyjazne i intuicyjne, dzięki czemu prowadzący w szybki i łatwy sposób dobierze zadania do indywidualnych potrzeb dzieci. Dodatkowo bogata obudowa dydaktyczna stanowi wsparcie w tworzeniu i realizacji własnych koncepcji. DLA PRZEDSZKOLAKA Zajęcia z wykorzystaniem filmów edukacyjnych, gier i zabaw interaktywnych inspirują dzieci do odkrywania wiedzy, a także pracy i funkcjonowania w grupie. METODA PROJEKTU W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ Nauka zagadnień w zakresie edukacji społecznej, polonistycznej oraz muzycznej. ZAWARTOŚĆ Bogata obudowa dydaktyczna: karty pracy, karty przygód, scenariusze zabaw i zajęć, poradniki dla nauczyciela. NA TABLICĘ INTERAKTYWNĄ/ KOMPUTER/TABLET PRACA INDYWIDUALNA I GRUPOWA PLATFORMA DYSTRYBUCYJNA LICENCJA NA CAŁĄ PLACÓWKĘ ONLINE I OFFLINE PROGRAMY WSPIERAJĄ ROZWÓJ DZIECKA W OBSZARZE: kształcenia umiejętności społecznych, wychowania przez sztukę, wychowania rodzinnego, wychowania zdrowotnego, edukacji polonistycznej oraz języka obcego, logicznego myślenia, edukacji matematycznej i przyrodniczej. 148010 69990 brutto PLN METODA PROJEKTU W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ 148020 29990 brutto PLN METODA PROJEKTU W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ Wznowienie tematy wiodące filmów edukacyjnych ponad interakcji i ćwiczeń 4 12 20 INTUICYJNOŚĆ OBSŁUGI ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ MEN 18 Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT. infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl

eyeLearn – Widzę Myślę Rozumiem Aplikacja multimedialna do nauki i terapii poprzez zabawę. Narzędzie wspierające nauczycieli, rodziców, opiekunów i specjalistów pracujących w placówkach edukacji ogólnej z dziećmi do 5. roku życia, oraz w placówkach edukacji specjalnej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Struktura i zawartość aplikacji odpowiada podstawie programowej kształcenia specjalnego. Aplikacja zawiera 170 zadań ze stopniowaniem poziomu trudności (do 5 poziomów). Przewodnik metodyczny (w wersji elektronicznej) w zestawie, a w nim: nazwy ćwiczeń, tematy, cele dydaktyczne, opisy zadań i zadania do wykonania. eyeLearn przeznaczony jest dla: • nauczycieli i pedagogów (pracujących w przedszkolach i szkołach podstawowych), • specjalistów – m.in. logopedów, psychologów, terapeutów AAC, terapeutów widzenia, terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutów, • rodziców i opiekunów dzieci, którzy w kreatywny sposób chcą rozwijać wiedzę i umiejętności swoich pociech. eyeLearn to: • ćwiczenia poznawcze m.in. w obszarach percepcji i uwagi słuchowej, pamięci, myślenia, mowy i języka, • edukacja – funkcjonowanie osobiste i społeczne, aktywności odpowiadające przedmiotom szkolnym m.in. matematyce, przyrodzie, plastyce, • atrakcyjne materiały przyciągające uwagę dzieci, • oddziaływanie wielomodalne, stymulujące aktywność poznawczą WYMAGANIA TECHNICZNE • Komputer lub tablet z systemem operacyjnym Windows 7 lub nowszym • procesor: Intel i3 lub kompatybilny • pamięć RAM: 2GB 110501 1 stanowisko 2 290,00 110502 3 stanowiska 3 690,00 brutto pln eyeLearn – zestaw z monitorem insGraf DIGITAL FUTURE 65 • 110501 eyeLearn – 1 stanowisko • 585022 Monitor interaktywny insGraf DIGITAL FUTURE 65, 1 szt. • 585004 Uchwyt ścienny do monitorów insGraf DIGITAL, 1 szt. • 585021 Komputer OPS i5 4GB 256SSD, 1 szt. • 085243 Microsoft Windows 11 Pro, 1 szt. ZEST5896 15 849,60 brutto pln 15 849 60 infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl 19 Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT. EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE PROGRAMY MULTIMEDIALNE

GoPlay Buduję i tworzę Choć może się wydawać, że mówienie o umiejętnościach technicznych i inżynierskich przedszkolaków jest nieadekwatne do ich etapu rozwojowego, to jednak podstawy takich właśnie umiejętności kształtują się już w najmłodszych latach życia. Kształtowanie umiejętności budowania złożonych statytycznych i dynamicznych układów składających się z najprostszych elementów warto połączyć z kształtowaniem postaw – chęci i ciekawości budowania połaczonego z eksperymentowaniem. Nawet jeżeli skutkiem eksperymentu będzie piękna katastrofa. Zawartość zestawu: • 24 formatyki z grubego kartonu 22 x 22 cm z elementami gier i zabaw do wyciśnięcia • Inne elementy gier: kości, kamienie itp. • Plansze do gier • 100 ekranów ćwiczeń multimedialnych • 50 kart pracy do wydrukowania 145513 499,90 brutto pln GoPlay Gram i planuję Myślenie strategiczne i algorytmiczne to jedne z ważniejszych umiejętności we współczesnym świecie (choć zapewne były ważne od początków ludzkości). Jak rozwijać takie umiejętności wśród przedszkolaków? Postanowiliśmy unikać nadmiernej cyfryzacji modnego, ale wąskiego „kodowania” i zbyt trudnych problemów. Zaczynamy od podstaw i to zwykle „analogowo” w prostych grach i zabawach, z dużym udziałem faktycznego ruchu samych dzieci wykonujących algorytmy i sprawdzających skuteczność przyjętych strategii. Zawartość zestawu: • 24 formatyki z grubego kartonu 22 x 22 cm z elementami gier i zabaw do wyciśnięcia • Inne elementy gier: kości, kamienie itp. • Plansze do gier • 100 ekranów ćwiczeń multimedialnych • 50 kart pracy do wydrukowania 145515 499,90 brutto pln GoPlay GoPlay to zestaw pomocy dydaktycznych i wykorzystujących je scenariuszy przeznaczonych na zajęcia z dziećmi pięcio- i sześcioletnimi, przede wszystkim w przedszkolnych i szkolnych „zerówkach”. Pozwala rozwijać w zabawie umiejętności przygotowujące do szkoły, wykorzystując do tego wzajemne interakcje dzieci i związane z tym emocje. Seria wykorzystuje technologię i multimedia, ale jeszcze częściej korzysta z dużych i małych pomocy do pracy grupowej – na podłodze lub w małych zespołach – na stoliku. W zabawę włączamy też samą przestrzeń wokół nas – zarówno w salach przedszkolnych jak i na zewnątrz budynków. Dzięki temu dzieci w sposób organiczny i jednoczesny rozwijają swoje umiejętności percepcyjne i ruchowe, społeczne i emocjonalne, motoryczne i technologiczne. GoPlay to seria hybrydowa, czyli łącząca w sobie zasoby multimedialne oraz „analogowe” zasoby tradycyjne i odpowiednie metody ich wykorzystania z dziećmi. Autorzy nie ograniczyli się jedynie do zwykłego zsumowania tych zasobów i działań – obie formy przenikają się i łączą, dzięki czemu świat cyfrowy nie jest dla dzieci czymś osobnym – wkracza w przestrzeń klasy i w akcje wykonywane przez dzieci w świecie realnym. Tablice multimedialne, chociaż coraz częściej są dostępne w przedszkolach nie pozwalają na jednoczesny dostęp całej klasy, dlatego często stosujemy multimedia sterowane przez nauczyciela (nauczyciel decyduje o dynamice i częściowo o treści wydarzeń) – takie podejście nie pozostawia dzieci samych z technologią i jednocześnie zachowuje czynną rolę nauczyciela. GoPlay Dbam i szanuję Dbałość o otoczenie – zarówno o porządkek w salach przedszkolnych jak i porządek w szerszym zakresie kształtuje się od najmłodszych lat. Nawyki i postawy warto rozwijać właśnie w przedszkolu, żeby dzieci wkraczające w wiek szkolny były już przygotowane do postawy odpowiedzialnej wobec kolegów, rodziny, szkoły i szerzej patrząc – społeczeństwa. Nie zawsze wymaga to osobnych zabaw. Nawyki można kształtować przy okazji rutynowych czynności i innych zajęć. Dzieci uczą się też w najprostszych zanbawach rozumienia ograniczenia zasobów i odnawialności zasobów. Zawartość zestawu: • 24 formatyki z grubego kartonu 22 x 22 cm z elementami gier i zabaw do wyciśnięcia • Inne elementy gier: kości, kamienie itp. • Plansze do gier • 100 ekranów ćwiczeń multimedialnych • 50 kart pracy do wydrukowania 145514 499,90 brutto pln GoPlay Rozumiem i mówię Zestaw rozwija umiejętności związane z mową i pismem wykorzystując do tego zabawy i gry przenikające świat wirtualny i realny. Komunikacja to nie tylko słowa i zdania, ale też umowne dźwięki, gesty, znaki i symbole, które są łatwo przyswajane przez przedszkolaki, a jednocześnie przygotowują do znacznie trudniejszego przyswojenia pisma jako umownego i symbolicznego sposobu komunikacji wizualnej. Autorzy nie zapomnieli też o rozumieniu przekazu językowego – dzieci ćwiczą budowanie złożonych przekazów z prostych elementów o ustalonym znaczeniu, uczą się podstaw logiki i odróżniania prawdy od fałszu. Zawartość zestawu: • 24 formatyki z grubego kartonu 22 x 22 cm z elementami gier i zabaw do wyciśnięcia • Inne elementy gier: kości, kamienie itp. • Plansze do gier • 100 ekranów ćwiczeń multimedialnych • 50 kart pracy do wydrukowania 145517 499,90 brutto pln GoPlay Liczę i rozwiązuję W zestawie znalazły się gry, zabawy i scenariusze rozwijające podstawowe umiejętności matematyczne ułatwiające dzieciom rozwijanie myślenia operacyjnego. Dzieci korzystają z elementów konkretnych nie tyle w zakresie samej fabuły, co przede wszystkim w zakresie możliwości manipulowania. Manipulować można elementami w materialnej postaci kartoników, klocków, kostek, kamieni i grupujacych je sznurków (z możliwością nadania kolejności), woreczków, pudełek jak i w ich wirtualnych odpowiednikach. Zawartość zestawu: • 24 formatyki z grubego kartonu 22 x 22 cm z elementami gier i zabaw do wyciśnięcia • Inne elementy gier: kości, kamienie itp. • Plansze do gier • 100 ekranów ćwiczeń multimedialnych • 50 kart pracy do wydrukowania 145516 499,90 brutto pln 20 Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT. infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyNzI5